Stichting Willem Witsen

Financiële verantwoording

De Stichting Willem Witsen heeft geen personeel in dienst. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning krijgen.

Voor het verwezenlijken van de doelstelling wordt per project een projectbegroting opgesteld. Deze begroting vormt de basis voor het verwerven van projectsubsidies. In voorkomende gevallen kunnen daarbij werkzaamheden die voor dat project worden uitgevoerd door derden aan hen worden vergoed, op basis van afspraken vooraf. Leden van het bestuur kunnen niet in aanmerking komen voor een zodanige vergoeding. Een en ander wordt in elk projectplan begroot, en achteraf in een financieel verslag verantwoord, mede teneinde subsidiegevers inzicht te geven in de besteding van hun bijdragen.

Op het ogenblik is er geen project lopend dat subsidie vergt en waarvoor reeds een begroting is opgesteld.

De lopende kosten van de stichting worden jaarlijks in het financieel jaarverslag verantwoord.